அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டை ஓய்வு பெற்ற

“அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டை ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட நீதிபதி தலைமையில் கமிட்டி அமைக்கப்படும்”

“அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டை ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட நீதிபதி தலைமையில் கமிட்டி அமைக்கப்படும்”