வங்கிகளில் மாணவர்கள் பெற்ற கல்வி கடன் தள்ளுபடியா

வங்கிகளில் மாணவர்கள் பெற்ற கல்வி கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படுமா?

வங்கிகளில் மாணவர்கள் பெற்ற கல்வி கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படுமா?