தீபாவளி 2023 நாள் & தேதி எப்போது

தீபாவளி 2023 நாள் & தேதி எப்போது?|Deepavali Date in Tamil 2023

தீபாவளி 2023 எப்போது? |Deepavali Date 2023| deepavali 2023 date tamilnadu

Sunday, 12 November 2023
Diwali 2023 in Tamil Nadu