சிவகாசியில் பட்டாசு ஆலைகள் மூடப்படுகிறதா

சிவகாசியில் பட்டாசு ஆலைகள் மூடப்படுகிறதா?

விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பட்டாசு ஆலைகள் மூடப்படுகிறதா?