நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான ரேசன் கார்டு

“ஒரே நாடு, ஒரே ரேசன் கார்டு”|one nation one ration card|நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான ரேசன் கார்டு!

நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான ரேசன் கார்டு; அனைத்து மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்!

See More
1 லட்சம், 'ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு'கள் வாங்க நாளை கடைசி நாள்

1 லட்சம், ‘ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு’கள் வாங்க நாளை கடைசி நாள்! TNPDS Smart Ration Card

1 லட்சம், ‘ஸ்மார்ட் ரேஷன் கார்டு’கள் வாங்க நாளை கடைசி நாள்! TNPDS Smart Ration Card

See More