2022 அஞ்சல்துறை வேலை யாருக்கு கிடைக்கும்

அஞ்சல்துறை வேலை யாருக்கு கிடைக்கும்? எவ்வளவு மார்க்கு எந்த போஸ்ட் அப்லே பன்னலாம்? Post Office Jobs 2022

2022 அஞ்சல்துறை வேலை யாருக்கு கிடைக்கும்? எவ்வளவு மார்க்கு எந்த போஸ்ட் அப்லே பன்னலாம்? Post Office Jobs 2022

Tamil Nadu Circle Post Office GDS Job Posting Name :
1. BPM ( Branch Post Master )

2. ABPM ( Assistant Branch Post Master )

3. Dak Sevak

4310 vacancies

Last date – 5.06.2022