கருத்தடை மாத்திரைகள்

கருத்தடை மாத்திரைகள் எடுத்துகொண்டால் உடல் எடை கூடுமா?

கருத்தடை மாத்திரைகள் எடுத்துகொண்டால் உடல் எடை அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதா?