எந்த நகரங்களுக்கு பெண் மேயர்கள்

எந்த நகரங்களுக்கு பெண் மேயர்கள்? தமிழகத்தில் மாநகராட்சி மேயர் பதவிக்கான இட ஒதுக்கீடு பட்டியல்!

எந்த நகரங்களுக்கு பெண் மேயர்கள்? தமிழகத்தில் மாநகராட்சி மேயர் பதவிக்கான இட ஒதுக்கீடு பட்டியல்!