ஒரு வேட்பாளர் ரூ.30.80 லட்சம் வரை மட்டுமே செலவு செய்ய வேண்டும்

ஒரு வேட்பாளர் ரூ.30.80 லட்சம் வரை மட்டுமே செலவு செய்ய வேண்டும்!

ஒரு வேட்பாளர் ரூ.30.80 லட்சம் வரை மட்டுமே செலவு செய்ய வேண்டும்!