ஒரே நாடு, ஒரே பத்திரப்பதிவு -மாநிலங்களை பாதிக்குமா

ஒரே நாடு, ஒரே பத்திரப்பதிவு -மாநிலங்களை பாதிக்குமா? தனியார் கையில் போய் விடுமா?

ஒரே நாடு, ஒரே பத்திரப்பதிவு –மாநிலங்களை பாதிக்குமா? தனியார் கையில் போய் விடுமா?