கடற்கரைகளில் ஒன்றுகூடி புத்தாண்டு கொண்டாட அனுமதி இல்லை

கடற்கரைகளில் ஒன்றுகூடி புத்தாண்டு கொண்டாட அனுமதி இல்லை, மீறினால் நடவடிக்கை – காவல்துறை!

கடற்கரைகளில் ஒன்றுகூடி புத்தாண்டு கொண்டாட அனுமதி இல்லை, மீறினால் நடவடிக்கை – காவல்துறை!