குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ1000

குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000?

குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000?