மீண்டும் மஞ்சப்பை

தமிழகத்தில் ‘மீண்டும் மஞ்சப்பை’! Meendum Manjapai (Yellow Bag)*

பிளாஸ்டிக் பைகளுக்கு ‘குட் பை’ ‘மீண்டும் மஞ்சப்பை’! Plastic Ban Tamilnadu 2022