பணத்தை கொண்டு செல்பவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய விதிகள் என்ன

பணத்தை கொண்டு செல்பவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய விதிகள் என்ன?

பணத்தை கொண்டு செல்பவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய விதிகள் என்ன?