பல்ஸ் ஆக்சி மீட்டர்

பல்ஸ் ஆக்சி மீட்டர்|Pulse Oximeter|7 விஷயங்கள்?

பல்ஸ் ஆக்சி மீட்டரை பயன்படுத்தும் முறை; தமிழக அரசு வெளியிட்ட ஏழு விஷயங்கள் தெரியுமா?