புதிதாக வழங்கப்பட்ட பாஸ்போர்ட்டுகளில் தாமரை படம்

புதிதாக வழங்கப்பட்ட பாஸ்போர்ட்டுகளில் தாமரை படம்! மத்திய அரசு விளக்கம்?

புதிதாக வழங்கப்பட்ட பாஸ்போர்ட்டில் தாமரை சின்னம் ஏன்? மத்திய அரசு விளக்கம்!