மீண்டும் விவசாயிகளுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் நிதியுதவி திட்டம்!

மீண்டும் விவசாயிகளுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் நிதியுதவி திட்டம்! 6 ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி

விவசாயிகளுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் நிதியுதவி திட்டம்! 6 ஆயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி