வாக்காளர் பட்டியலில் உங்களது பெயர் உள்ளதா

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்களது பெயர் உள்ளதா? இல்லையெனில் எப்படி சேர்ப்பது?

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்களது பெயர் உள்ளதா? இல்லையெனில் எப்படி சேர்ப்பது?