2019 ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் வேட்பாளர்கள் அதிகபட்சமாக எவ்வளவு

2019 ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் வேட்பாளர்கள் அதிகபட்சமாக எவ்வளவு செலவு செய்யலாம்?

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் 2019 வேட்பாளர்கள் அதிகபட்சமாக எவ்வளவு செலவு செய்யலாம்?