2019 பள்ளிகள் திறப்பு மீண்டும் தள்ளி வைக்கப்படுமா

2019 ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்|பள்ளிகள் திறப்பு மீண்டும் தள்ளி வைக்கப்படுமா?

2020 பள்ளிகள் திறப்பு மீண்டும் தள்ளி வைக்கப்படுமா?