2020 மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளிகள் எப்போது திறக்கப்படும்

2020 மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளிகள் எப்போது திறக்கப்படும்?

2020 மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளிகள் திறப்பு எப்போது?