ரூ.2000 நோட்டு WhatsApp போலி செய்திகளை நம்பாதீர்கள்

ரூ.2000 நோட்டு WhatsApp போலி செய்திகளை நம்பாதீர்கள்; ஆர்.பி.ஐ அறிவிப்பு!

ரூ.2000 நோட்டு WhatsApp போலி செய்திகளை நம்பாதீர்கள்; ஆர்.பி.ஐ அறிவிப்பு!

 

https://youtu.be/7SL6FVjpySA