2-ம் தவணை ரூ.2000 மற்றும் 14 மளிகை பொருள் தொகுப்பு

2-வது தவணை RS.2000|14 மளிகை பொருள் தொகுப்பு கிடைக்கும் தேதி?

2-ம் தவணை ரூ.2000 மற்றும் 14 மளிகை பொருள் தொகுப்பு யார் யார்க்கு எப்போது கிடைக்கும் தெரியுமா?