கிரைய பத்திரம் ரத்து

கிரைய பத்திரம் ரத்து செய்ய நம்மால் முடியுமா?

கிரைய பத்திரம் ரத்து செய்ய நம்மால் முடியுமா?